nářadí na celý život...
 

      

 ÚVOD SORTIMENT AKČNÍ NABÍDKY OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

I. Místo plnění

Místem plnění je sklad firmy František Řehounek, IČO 47508272 (dále jen prodávající) který se nachází v sídle prodávajícího. Prodávající zajistí dopravu zboží na náklady kupujícího do místa určeného kupujícím. Způsob dopravy určí prodávající s ohledem na povahu, hmotnost a cenu smluveného zboží. Náklady spojené s dopravou přeúčtuje prodávající kupujícímu. Kupující je povinen takto vyúčtované náklady zaplatit prodávají-címu v souladu s platebními podmínkami.

II. Platební podmínky

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za smluvené zboží dohodnutým způsobem.

 

 1. Je-li dohodnuta platba kupní ceny zálohově, pak:
  a) prodávající vystaví zálohovou fakturu do sedmi kalendářních dnů od uzavření kupní smlouv
  b) výše zálohové faktury je vyjádřením kupní ceny smluveného zboží včetně DPH, není-li dohodou stanoveno jinak 
  c) kupující je povinen zaplatit zálohovou fakturu ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení
  d) prodávající je povinen dodat kupujícímu smluvené zboží do 30 pracovních dnů ode dne připsání zálohy na účet prodávajícího
  e) v den dodání smluveného zboží kupujícímu vystaví prodávající konečné vyúčtování, které je daňovým dokladem
  f) nebude-li záloha zaplacena kupujícím ve lhůtě splatnosti zálohové faktury, považuje se to za podstatné porušení smlouvy kupujícím a pro-dávající má právo od smlouvy odstoupit bez sankcí ze strany kupujícího. Tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat od kupujícího zaplacení smluvní pokuty.
 2. Je-li dohodnuta platba kupní ceny na základě faktury (daňového dokladu), pak
  a) prodávající vystaví fakturu, která je splatná ve lhůtě splatnosti - t.j. (není-li dohodnuto jinak) do 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury
  b) kupující je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě její splatnosti. V případě prodlení s úhradou faktury je povinen kupující zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

 

III. Dodání

 

 1. Smluvené zboží je dodáno okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.
 2. V případě osobního odběru kupujícím je zboží dodáno vyskladněním smluveného zboží prodávajícím.
 3. Veškeré obaly jsou nevratné a jejich hodnota je zahrnuta v ceně zboží.

 

IV. Výhrada vlastnictví

Dodané předměty zůstávají do úplné úhrady veškerých závazků kupujícího vůči prodávajícímu, lhostejno z jakého důvodu vznikly, majetkem prodáva-jícího. Kupující je povinen zboží do úplného zaplacení pojistit proti požáru a krádeži. Neúplně uhrazené zboží nesmí kupující ani prodat, zastavit, ani uplatnit při zajišťovacím převodu. Pokud soudní exekutor dodané zboží zabaví, je povinností kupujícího mu oznámit, že jde o majetek prodávajícího s uvedením jeho firmy a adresy. Kupující je povinen takové zabavení zboží prodávajícímu neprodleně oznámit.

V. Záruka

 

 1. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 12 měsíců. Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím.
 2. Na zboží sortimentu GEDORE group poskytuje prodávající ve spolupráci s výrobcem tohoto nářadí smluvní,časově neomezenou záruku. Ta se vztahuje pouze na závady, způsobené prokazatelně vadou materiálu či chybnou technologií výroby tohoto zboží. Tato smluvní záruka nebude poskytnuta kupujícímu, který nemá uhrazeny veškeré závazky vůči prodávajícímu. Smluvní záruka se vůbec nevztahuje na zboží, které nebylo kupujícím uhrazeno do data splatnosti faktury k dodání konkrétního zboží příslušné.
 3. Jakákoliv záruka je vyloučena pro:
  a) vady způsobené běžným opotřebením a používán
  b) vady způsobené chybným používáním a manipulací
  c) vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním
   
 4. Seřízení a případná výměna opotřebovaných součástí u výrobků s nastavením utahovacího momentu je nad rámec poskytované záruky.

 

VI. Reklamace

 

 1. Kupující je povinen uplatnit případnou reklamaci písemně, kdy uvede popis vady a jak se tato vada projevuje.
 2. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím předložení dokladu o zakoupení reklamovaného zboží.
 3. Nepředloží-li kupující doklad o zakoupení zboží, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
 4. Posouzení oprávněnosti reklamace (t.j.reklamovaných vad) provede výlučně výrobce.

 

VII. Smluvní pokuty

 

 1. Pro případ, že kupující odmítne převzetí smluveného zboží, či svým jednáním jinak znemožní prodávajícímu řádně splnit (dodat)zboží, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 65% z kupní ceny nedodaného zboží před poskytnutím případných slev.
 2. Pro případ, že kupující neuhradí zálohu ve smyslu platebních podmínek (viz čl.II bod 1. písm. f) je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 65% z dohodnuté kupní ceny smluveného zboží před poskytnutím případných slev.
 3. Nedodá-li prodávající kupujícímu smluvené zboží v dohodnuté lhůtě, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím slevu ve výši 1% z dohod-nuté kupní ceny za každý započatý kalendářní týden prodlení s dodáním zboží.

 

VIII. Jiná ujednání

 

 1. Kupující nabývá vlastnického práva ke smluvenému zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny (včetně DPH). Vráti-li kupující prodávajícímu zboží, je čas, po který měl kupující zboží k dispozici rozuměna jako doba výpůjčky zboží. Kupující je v takovém případě povinen uhradit prodávajícímu za každý den výpůjčky 3% z prodejní ceny včetně DPH, max. však 90% z prodejní ceny.
 2. Ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, či příslušnými právními předpisy v platném znění.
 3. Výše uvedené prodejní, dodací a platební podmínky platí pro všechny smlouvy, dodávky a jiná plnění mezi prodávajícím a kupujícím.

 


 
   
(c) 2016: UCU-GEDORE & Bufales